Náhradní plnění

Poskytujeme náhradní plnění dle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb v sortimentu:

  • Ochranné pracovní pomůcky
  • Drogistické zboží
  • Úklidové a hospodářské potřeby

Podle novely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platné od 1. 1. 2005 je stanoveno, dle §81 odst.1, že každý zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, je povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením, tzn. na každých 25 zaměstnanců jednoho pracovníka se zdravotním postižením.

Podle zákona č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §81 odst. 2 povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (dále jen OZP) ve výši povinného podílu plní zaměstnavatel následujícími možnými způsoby:

  1. zaměstnáváním občanů se zdravotním postižením (OZP) ve výši povinného podílu, nebo
  2. odebíráním výrobků od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením nebo zadáváním výrobních programů těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků chráněných dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví nebo náboženskou společností nebo církevní právnickou osobou, obecně prospěšnou činností, osoby se zdravotním postižením (OZP), které jsou osobami samostatně výdělečně činnými a nezaměstnávají žádné zaměstnance, nebo zadáváním zakázek těmto subjektům (jedná se o cenu výrobků, služeb nebo jiných plnění bez DPH), nebo
  3. odvodem do státního rozpočtu: výše tohoto odvodu činí ročně za každého občana se zdravotním postižením (OZP), o kterého zaměstnavatel nesplnil povinný podíl, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství vyhlašované a zveřejňované Ministerstvem práce a sociálních věcí ve Sbírce zákonů za 1. až 3. čtvrtletí, v němž nebyl povinný podíl naplněn. Odvod do státního rozpočtu je sankční poplatek, tzn. nespadá do nákladových položek.

Povinný podíl může zaměstnavatel plnit kombinací všech výše uvedených způsobů.

Dle §81 odst. 3 zaměstnavatelé, kteří jsou organizační součástí státu, nebo jsou zřízeni státem, nemohou plnit povinný podíl dle §81 odst. 2c, tzn. odvodem do státního rozpočtu, nýbrž jen zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nebo tzv. povinným plněním, tzn. nákupem zboží od firem zaměstnávajících nad 50 % osob se zdravotním postižením.

Podle §81 odst. 5 způsob výpočtu průměrného ročního přepočteného počtu zaměstnanců a výpočtu plnění povinného podílu podle odst. 2 písm. b) se řídí prováděcí vyhláškou MPSV  518/2004, která uvádí, že povinný podíl bude činit 7 násobek průměrné mzdy v NH stanovený za první tři čtvrtletí každého kalendářního roku s platností od 1. 1. 2005.

Podle §81, odst. 5 pro účely stanovení povinného podílu ve sledovaném kalendářním roce je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který se vypočítává za sledovaný rok jako podíl celkového počtu odpracovaných hodin všemi zaměstnanci zaměstnavatele zvýšený o neodpracované hodiny v důsledku čerpání dovolené na zotavenou, překážek v práci a pracovní neschopností, za niž jsou poskytovány dávky nemocenského pojištění, a celkového ročního fondu pracovní doby připadajícího na jednoho zaměstnance pracujícího na plnou pracovní dobu stanovenou zvláštními právními předpisy.

Podle §83 zaměstnavatel je povinen do 15. února následujícího kalendářního roku písemně oznámit Úřadu práce místně příslušnému podle svého sídla nebo trvalého pobytu plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění.

Nesplnil-li zaměstnavatel povinný podíl způsobem uvedeným v odst. 3 písm. a) nebo b), je povinen jej splnit podle odst. 3 písm. c). Výši tohoto odvodu je povinen stanovit a odvést jej do státního rozpočtu nejpozději do 15.února následujícího roku, za který povinnost odvodu vznikla. Zaplacení prokáže při plnění oznamovací povinnosti podle první věty.